वार्षिक वृत्तांत पदाधिकारी माहिती

१९६५ ते २०२२

पदाधिकारी माहिती 2020 to 2022

वार्षिक वृत्तांत

2020-2021

वार्षिक वृत्तांत

2021-2022

पदाधिकारी माहिती 2010 to 2020

वार्षिक वृत्तांत

2019-2020

वार्षिक वृत्तांत

2018-2019

वार्षिक वृत्तांत

2017-2018

वार्षिक वृत्तांत

2016-2017 ---

वार्षिक वृत्तांत

2015-2016

वार्षिक वृत्तांत

2014-2015 ---

वार्षिक वृत्तांत

2013-2014 ---

वार्षिक वृत्तांत

2012-2013

वार्षिक वृत्तांत

2011-2012

वार्षिक वृत्तांत

2010-2011

पदाधिकारी माहिती 2000 to 2010

वार्षिक वृत्तांत

2000-2001

वार्षिक वृत्तांत

2001-2002

वार्षिक वृत्तांत

2002-2003

वार्षिक वृत्तांत

2003-2004

वार्षिक वृत्तांत

2004-2005

वार्षिक वृत्तांत

2005-2006

वार्षिक वृत्तांत

2006-2007

वार्षिक वृत्तांत

2007-2008

वार्षिक वृत्तांत

2008-2009

वार्षिक वृत्तांत

2009-2010

पदाधिकारी माहिती 1990 to 2000

वार्षिक वृत्तांत

1990-1991

वार्षिक वृत्तांत

1991-1992

वार्षिक वृत्तांत

1992-1993

वार्षिक वृत्तांत

1993-1994

वार्षिक वृत्तांत

1994-1995

वार्षिक वृत्तांत

1995-1996

वार्षिक वृत्तांत

1996-1997

वार्षिक वृत्तांत

1997-1998

वार्षिक वृत्तांत

1998-1999

वार्षिक वृत्तांत

1999-2000

पदाधिकारी माहिती 1980 to 1990

वार्षिक वृत्तांत

1980-1981

वार्षिक वृत्तांत

1981-1982

वार्षिक वृत्तांत

1982-1983

वार्षिक वृत्तांत

1983-1984

वार्षिक वृत्तांत

1984-1985

वार्षिक वृत्तांत

1985-1986 ---

वार्षिक वृत्तांत

1986-1987

वार्षिक वृत्तांत

1987-1988

वार्षिक वृत्तांत

1988-1989

वार्षिक वृत्तांत

1989-1990

पदाधिकारी माहिती 970 to 1980

वार्षिक वृत्तांत

1970-1971

वार्षिक वृत्तांत

1971-1972

वार्षिक वृत्तांत

1972-1973 ---

वार्षिक वृत्तांत

1973-1974

वार्षिक वृत्तांत

1974-1975

वार्षिक वृत्तांत

1975-1976

वार्षिक वृत्तांत

1976-1977

वार्षिक वृत्तांत

1977-1978

वार्षिक वृत्तांत

1978-1979

वार्षिक वृत्तांत

1979-1980

पदाधिकारी माहिती 1965 to 1970

वार्षिक वृत्तांत

1969-1970

वार्षिक वृत्तांत

1968-1969

वार्षिक वृत्तांत

1967-1968

वार्षिक वृत्तांत

1966-1967

वार्षिक वृत्तांत

1965-1970